VOUCHERY PREZENTOWE, RABATOWE ORAZ KONKURSOWE

§1

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki posiadacza Vouchera oraz zasady otrzymywania i korzystania z Vouchera, stosownie do art.384 Kodeksu Cywilnego.
 2. Voucher jest dokumentem wystawionym przez mClinic, Indywidualna Praktyka Lekarska Magdalena Pisula, ul. Zaściankowa 62, 02-989 Warszawa, NIP: 5213581986.
 3. mClinic dr Magdalena Pisula wydaje Vouchery Prezentowe, Rabatowe oraz Konkursowe, które można realizować w oparciu o niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§2

 1. Vouchery są dokumentem umożliwiającym realizację usług, otrzymania produktów lub uzyskania odpowiedniej zniżki na świadczone przez mClinic usługi lub produkty. 
 2. Voucher  jest wydawany w formie papierowego zaproszenia. W zależności od uwzględnionej przez mClinic dr Magdalena Pisula oferty, Vouchery mogą być zniżkowe- rabatowe, konkursowe na okaziciela, prezentowe z wyszczególnieniem konkretnej usługi, bez sprecyzowania usługi lub uwzględniające tylko kwotę. Voucher może zawierać opis sposobu jego realizacji.
 3. Vouchery zniżkowe i rabatowe są realizowane zgodnie z informacją podaną na Voucherze i dotyczą tylko usług lub produktów w tej informacji zawartych. Wysokość zniżki nie ulega zmianie, ani nie podlega negocjacji. 
 4. Vouchery na okaziciela podlegają weryfikacji danych osobowych jego właściciela przez pracownika mClinic dr Magdalena Pisula. Vouchery są realizowane zgodnie z informacją podaną na Voucherze lub w przypadku wykupienia takiego Vouchera, jako vouchera prezentowego, realizowane w ramach podanej kwoty, zgodnie z życzeniem posiadacza Vouchera na wybraną usługę lub produkt. 
 5. Vouchery prezentowe muszą być zakupione z podaniem imienia i nazwiska osoby, która wejdzie w jego posiadanie, z wyszczególnieniem konkretnej usługi lub podaniem tylko wartości Vouchera. 
 6. Voucher prezentowy może być realizowany na wszystkie usługi i produkty będące w ofercie i cenniku mClinic dr Magdalena Pisula w trakcie jego realizacji. 
 7. Vouchery Konkursowe mogą być realizowane w ramach konkretnego konkursu, na określone usługi lub produkty, jeśli podane są w treści Vouchera lub ogłoszeniu konkursu. 
 8. W przypadku Voucherów Konkursowych opiewających tylko na kwotę, mClinic dr Magdalena Pisula zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu usług, wykluczenia produktów będących w sprzedaży , nie podlegających promocjom konkursowym. 
 9. Vouchery Konkursowe kwotowe można wykorzystać w ramach tylko jednego zabiegu. Nie można łączyć zabiegów, aby osiągnąć sprecyzowaną na Voucherze Konkursowym kwotę. 
 10. W przypadku rozstrzyganych konkursów organizowanych przez mClinic dr Magdalena Pisula a organizowanych przez zewnętrzny przedmiot, osoby które wygrały kwotowe vouchery, a nie otrzymały papierowego vouchera mClinic, powinny zgłosić chęć skorzystania z oferty kliniki w formie telefonicznej lub pisemnej, celem umówienia terminu wizyty. 
 11. Jeśli nie stwierdzono innym zapisem na Voucherze, Voucher jest ważny przez 3 miesiące-liczone od dnia jego wystawienia. 
 12. Voucher nie może być zamieniony na gotówkę. W sytuacji, gdy wartość vouchera jest wyższa niż wartość usługi realizowanej z wykorzystaniem vouchera, powstała nadwyżka nie ulega zwrotowi w gotówce. 
 13. Jeżeli klient wybierze usługę lub produkt o wartości wyższej niż wartość vouchera, zgadza się na pokrycie powstałej różnicy dowolną formą płatności (gotówka, kata płatnicza, przelew), zgodnie z cennikiem mClinic dr Magdalena Pisula, obowiązującym w dniu realizacji vouchera. W przypadku przelewu, płatność musi być zaksięgowana na rachunku bankowym mClinic dr Magdalena Pisula najpóźniej w dniu wykonania usługi. 
 14. Voucher wystawiony na konkretną usługę, nie może być zrealizowany na inny zabieg lub zakup produktu, niż ten wymieniony na voucherze. 
 15. Udzielone klientowi rabaty, zniżki, promocje, karty prezentowe, Vouchery nie sumują się. Oznacza to, że nie mogą być wykorzystane podczas zakupu jednej usługi lub produktu. 
 16. Voucher kwotowy nie może być wykorzystany jako forma płatności za usługi i produkty objęte promocją, na który był rabat lub których wartość została zmniejszona w innej formie. 
 17. Voucher (za wyjątkiem Vouchera prezentowego) nie może być wykorzystywany na zabiegi pakietowe, które mają obniżoną cenę w ramach  czasowych promocji.
 18. Voucher może być wykorzystany na zabiegi pakietowe w stałej cenie, zgodnie z cennikiem mClinic dr Magdalena Pisula. 

§3

 1. Warunkiem skorzystania z Vouchera jest telefoniczne lub mailowe skontaktowanie się z mClinic dr Magdalena Pisula, aby umówić się na konkretny termin realizacji usługi lub otrzymania wybranego produktu wraz z podaniem numeru i terminu ważności Vouchera lub wskazaniem promocji, której dotyczył. 
 2. Warunkiem skorzystania z Vouchera jest przekazanie go pracownikowi recepcji przed realizacją planowanej usługi, bądź zakupem produktu. 
 3. mClinic dr Magdalena Pisula zastrzega sobie wykluczenie konkretnych terminów z możliwości realizacji Vouchera ze względu na uzasadnione przyczyny. 
 4. Recepcja jest uprawniona do sprawdzenia ważności Vouchera, a w przypadku Vouchera imiennego do sprawdzenia tożsamości osoby realizującej Voucher. W przypadku niezgodności między osobą wskazaną na Voucherze, a danymi osoby chcącej go zrealizować, klinika mClinic zastrzega sobie prawo zatrzymania Vouchera i odmowy jego realizacji. Realizacja takiego Vouchera może nastąpić po wcześniejszej, pisemnej informacji właściciela Vouchera do kliniki mClinic o odstąpieniu Vouchera osobie trzeciej i podania jej imienia i nazwiska oraz numeru PESEL.
 5. Posiadacz Vouchera jest uprawniony do zmiany terminu realizacji usługi najpóźniej dwa dni robocze przed ustalonym terminem.
 6. Posiadacz Vouchera ponosi wyłączną odpowiedzialność za utratę Vouchera. Jeśli Voucher nie jest imienny, posiadaczowi zagubionego Vouchera nie wydaje się duplikatu, a mClinic dr Magdalena Pisula ma prawo odmówić wykonania usługi z rabatem określonym na Voucherze.
 7. mClinic dr Magdalena Pisula nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę Vouchera.
 8. Niewykorzystanie Vouchera zgodnie z terminem określonym w pkt. 13 §2 niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne z utratą ważności w/w i nie stanowi podstaw do wystąpienia jego posiadacza wobec mClinic dr Magdalena Pisula z jakimkolwiek roszczeniem w tym zakresie.
 9. Wystawione przez mClinic dr Magdalena Pisula vouchery podlegając ewidencji. 

§4

 1. mClinic dr Magdalena Pisula może odmówić posiadaczowi Vouchera realizacji usługi, wydania produktów objętych Voucherem, udzielenia zniżki  uzasadnionych przyczynach.
 2. mClinic dr Magdalena Pisula realizuje usługę objętą Voucherem, wydaje towar, udziela zniżki, bądź zalicza wartość Vouchera na poczet rachunku- wyłącznie w sytuacji jego bezpośredniego przekazania pracownikowi kliniki. 
 3. Każdy posiadacz Vouchera oświadcza, że rozumie i przyjmuje do wiadomości, iż: 
 1. Voucher stanowi własność mClinic dr Magdalena Pisula;
 2. Posiadaczowi Vouchera nie wolno odsprzedawać Voucherów osobom trzecim, ani też ich komercjalizować;
 3. Posiadaczowi nie wolno zbywać, wypożyczać, rozpowszechniać Voucherów osobom trzecim;
 4. Posiadaczowi Vouchera nie wolno dokonywać żadnych zmian w treści Vouchera;
 5. Posiadaczowi Vouchera nie wolno korzystać z vouchera w sposób inny, niż wskazany w niniejszym regulaminie.

§5

 1. Reklamacje dotyczące Vouchera mogą być składane pod rygorem nieważności wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym zawierającym Voucher mClinic dr Magdalena Pisula najpóźniej 14 dni roboczych od daty zakończenia promocji.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji.
 3. Klienci zgłaszający reklamację, będą informowani o decyzji w formie pisemnej, listem wysłanym na podany w reklamacji adres.

§6

 1. mClinic dr Magdalena Pisula zastrzega sobie możliwość nie wykonania wybranego zabiegu, w przypadku stwierdzenia przez fachowy personel kliniki mClinic przeciwskazań do poddania Klienta takiemu zabiegowi. W takiej sytuacji, pracownik mClinic może zaproponować wykorzystanie Vouchera w ramach konkretnego zabiegu, nie powodując u klienta powikłań pozabiegowych, lub w przypadku czasowych przeciwwskazań, przełożenia zabiegu na inny termin. 
 2. W powyższej sytuacji termin i rodzaj zabiegu musi być sprecyzowany na Voucherze, a właściciel Vouchera powinien zgłosić ten fakt w recepcji mClinic dr Magdalena Pisula.
 3. Każdy posiadacz Vouchera oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Voucherów i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.
 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny w wersji papierowej w mClinic dr Magdalena Pisula ul. Zaściankowa 62 w Warszawie. 
 5. mClinic dr Magdalena Pisula zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian lub modyfikacji postanowień Regulaminu, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez Klientów w trakcie trwania oferty. O ewentualnych zmianach pracownik mClinic poinformuje Posiadacza Vouchera niezwłocznie po ich zaistnieniu.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Promocją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby: mClinic, Indywidualna Praktyka Lekarska Magdalena Pisula, ul. Zaściankowa 62, 02-989 Warszawa, NIP: 5213581986.

§7

 1. mClinic, Indywidualna Praktyka Lekarska Magdalena Pisula, ul. Zaściankowa 62, 02-989 Warszawa, NIP: 5213581986 (Administrator), na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r., nr 101, poz.926, z późn. zm.) informuje, że: – jest administratorem danych osobowych Klientów przekazanych w celu realizacji usług określonych w Regulaminie (dane), – dane te będą przetwarzane przez Indywidualna Praktyka Lekarska Magdalena Pisula w celu zawarcia i realizacji umowy o zakup vouchera.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje korzystanie z usług świadczonych przez Indywidualna Praktyka Lekarska Magdalena Pisula na podstawie Regulaminu. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 3. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów marketingowych, jak również na otrzymywanie oferty oraz informacji handlowej na temat świadczonych usług oraz sprzedawanych towarów, zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)
 4. Indywidualna Praktyka Lekarska Magdalena Pisula oświadcza, że zastosuje środki zabezpieczające, o których mowa w art. 36-39 ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2009r., w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacji, w jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych klientów.
 5. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Indywidualna Praktyka Lekarska Magdalena Pisula na podstawie art.13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przez mClinic, Indywidualna Praktyka Lekarska Magdalena Pisula, ul. Zaściankowa 62, 02-989 Warszawa, NIP: 5213581986.
Umów się na wizytę