PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH INFORMACJA DLA PACJENTA

Szanowni Państwo, 25 maja 2018 roku obowiązuje Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku , Dz .U. 2018 , poz. 1000 , jak również Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO , GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).

Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów i o ich prawach.

W związku z powyższym , uprzejmie informujemy , że:

 1. Administratorem podanych przez Państwa danych osobowychmClinic, Indywidualna Praktyka Lekarska Magdalena Pisula, ul. Zaściankowa 62, 02-989 Warszawa, NIP: 5213581986.
 2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii Państwa danych osobowych:
  • Danych identyfikacyjnych
  • Danych teleadresowych
  • Danych dotyczących stanu zdrowia

3.  Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych osobowych , kontakt e-mail biuro@m-clinic.eu.

4.  Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony stanu zdrowia , świadczenia usług medycznych , dokonywania rozliczeń z tego tytułu jak również prowadzenia oraz udostępniania dokumentacji medycznej oraz nie będą udostępniane innym odbiorcom.

5.  Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

  • Wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych;
  • Konieczność wykonania umowy , której Państwo są stroną lub podjęcia działań na     Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
  • Konieczność dopełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  • Konieczność ochrony żywotnych interesów Państwa;
  • Umożliwienie realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią , z wyjątkiem sytuacji , w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby , której Dane dotyczą , jest dzieckiem.

6.  Mają Państwo prawo do :

  • Żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych;
  • Dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia , ograniczenia , przetwarzania , prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu , prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.   Na potrzeby realizacji obowiązku, o którym mowa w P.4, odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być również podmioty współpracujące zmClinic, Indywidualna Praktyka Lekarska Magdalena Pisula, ul. Zaściankowa 62, 02-989 Warszawa, NIP: 5213581986.

8.  Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9.  Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

11.  Administratora Państwa danych osobowych obowiązują przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych, zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, a także w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzecznika praw Pacjenta.

12.  Zgodnie z zapisami ustawy, dane niezbędne do prowadzenia dokumentacji medycznej , których mowa w art.25, nie mogą zostać usunięte. Przepisy dotyczące obowiązku przechowywania dokumentacji medycznej stanowią wyjątek od ogólnych zasad wynikających z RODO.

13.  Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzecznika praw Pacjenta Państwa dane osobowe będą przechowywane:

  • 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu – zasada ogólna;
  • 22 lata – w zakresie dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia;
  • 30 lat – w przypadku gdy dane są niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników lub tez gdy nastąpił zgon Pacjenta na skutek uszkodzenia ciała (w takim przypadku okres liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon).

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane Rozporządzenie RODO)w związku z zawartą pomiędzy nami umową informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: mClinic, Indywidualna Praktyka Lekarska Magdalena Pisula, ul. Zaściankowa 62, 02-989 Warszawa, NIP: 5213581986.

2. Możesz kierować dowolne pytania, uwagi lub wnioski dotyczące Twoich danych osobowych na nasz adres: biuro@m-clinic.eu. Niezależnie od tego możesz również wysyłać swoje uwagi pocztą tradycyjną.

3. Twoje dane osobowe wykorzystujemy w następujących celach:

 • komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość, kierowania do Ciebie treści marketingowych (marketing bezpośredni) co jest podyktowane uzasadnionym prawnie interesem Administratora (Podstawa prawna: art. 6 ust.1 pkt f Rozporządzenia RODO); związanych z potencjalną możliwością zaistnienia sporu między Tobą a Administratorem (Podstawa prawna: art. 6 ust.1 pkt f Rozporządzenia RODO).

4. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

5. Twoje dane osobowe będziemy przechowywać do czasu zakończenia komunikacji z Tobą, a w przypadku działań marketingowych do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu. Okres ten może zostać każdorazowo przedłużony, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takim roszczeniami przez Administratora. Po upływie okresów przechowania Twoje dane osobowe zostaną usunięte.

6. Posiadasz nieograniczone prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym udzielenia informacji o przetwarzaniu danych lub uzyskania ich kopii. Masz także prawo sprostowania nieprawidłowych danych, usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie, ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania.

7. W razie gdybyś uznał, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania z nami kontaktu i dalszej komunikacji z Tobą. Jeśli nie podasz swoich danych wysłanie formularza nie będzie możliwe.

9. Na podstawie Twoich danych nie będziemy podejmować decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Polityka prywatności i COOKIES:

Zasady przetwarzania danych:

Indywidualna Praktyka Lekarska Magdalena Pisula przywiązuje dużą wagę do szanowania i respektowania praw Internautów, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. Przedstawiona poniżej polityka prywatności wyjaśnia stosowane przez nas zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

Indywidualna Praktyka Lekarska Magdalena Pisula zbierając i przetwarzając dane osobowe stosuje się do wszystkich poniższych zasad przetwarzania danych oraz spełnia co najmniej jeden z warunków przetwarzania danych osobowych.
Niniejsza Polityka ma charakter informacyjny. Nie stanowi ona źródła praw i obowiązków dla Klientów Indywidualna Praktyka Lekarska Magdalena Pisula, ani Użytkowników strony www.m-clinic.eu.

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 • zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość,
 • ograniczenie celu,
 • minimalizacja danych,
 • prawidłowość,
 • ograniczenie przechowywania,
 • integralność i poufność.

Warunki zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych:

 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania usługi, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.Podczas przeglądania naszego serwisu, stosownie do konfiguracji przeglądarki, na komputerze użytkownika (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany jeden lub kilka plików cookie.

Jakie dane o Tobie zbieramy?

• Dane zbierane podczas korzystania z formularza kontaktowego – abyś mógł skorzystać z niektórych funkcjonalności oferowanych przez serwis będziesz musiał podać swoje dane w postaci imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail.

• Dane zbierane automatycznie – podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, w szczególności Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Więcej informacji w części poświęconej tzw. plikom cookies.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Indywidualna Praktyka Lekarska Magdalena Pisula.

W jakim celu będą przetwarzane Twoje dane?

Twoje dane osobowe pozyskane w związku z korzystaniem z serwisu m-clinic.eu będą przetwarzane w następujących celach:

 • odpowiedź na wiadomości wysłane za pomocą formularza kontaktowego,
 • prowadzenie działań marketingowych,
 • prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa,
 • archiwizacji,
 • spełniania obowiązku prawnego ciążącego na Indywidualna Praktyka Lekarska Magdalena Pisula. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych może być:
 • udzielona zgoda,
 • niezbędność do wykonania usługi lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy,
 • niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, prawnie uzasadniony interes administratora. 

Kto będzie odbiorcą Twoich danych i gdzie będą one przekazywane?

Twoje dane mogą zostać przekazane podmiotom, które wspierają nas w bieżącej działalności takim jak: firmy informatyczne obsługujące nasze systemy informatyczne lub udostępniające narzędzia informatyczne, podmioty świadczące na naszą rzecz usługi rachunkowo – księgowe, umowy doradcze, audytowe, kancelarie świadczące dla nas i dla Ciebie usługi prawne, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską w związku z przekazywaną korespondencją. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Przez jaki okres dane będą przetwarzane?

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane.

Okres przez który Twoje dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 • przepisy prawa, które mogą obligować Indywidualna Praktyka Lekarska Magdalena Pisula do przetwarzania danych przez określony czas,
 • okres, który jest niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych: Indywidualna Praktyka Lekarska Magdalena Pisula.

Jakie masz prawa?

Posiadasz prawo do:

 • żądania dostępu do Twoich danych osobowych,
 • sprostowania danych,
 • usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, 
 • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych, przeniesienia Twoich danych osobowych.

Masz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Twoich danych osobowych przez Indywidualna Praktyka Lekarska Magdalena Pisula, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jakie będą konsekwencje niepodania danych?

Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania część funkcjonalności serwisu może nie działać prawidłowo.

W jaki sposób możesz uzyskać informację o przetwarzaniu danych?

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych kieruj na adres Administratora wpisując „Dane osobowe” lub na skrzynkę: biuro@m-clinic.eu.

Wykorzystywanie „cookies”:

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki „cookies”, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony. Pliki „cookies” zawierają niewielkie ilości tekstu możliwe do odczytania tylko przez stronę, która je wysyła. Dzięki zebranym informacjom możemy uzyskać informacje o tym jak często odwiedzasz nasz serwis i które jego elementy Cię najbardziej interesują. Uzyskane dane wykorzystujemy dla lepszego dostosowania go Twoich potrzeb oraz w celach statystycznych i reklamowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem (malware).

Każdy indywidualny Cookie składa się z czterech podstawowych części:

1. Nazwa strony WWW: nazwa domeny lub subdomeny, która ustawiła cookie,
2. Nazwa Cookie: cookie ma nazwę, która jest unikalna na stronie, która je ustawiła.
3. Termin ważności: Ważność niektórych plików cookie wygasa po zamknięciu przeglądarki (tzw. cookie sesji), inne cookie zostaną automatycznie usunięte dopiero po osiągnięciu daty ważności, która została ustawiona (tzw. trwałe cookie).
4. Wartość: to informacje w pliku cookie, którą strona WWW używa do „zapamiętania” poprzedniej wizyty. W plikach cookie przechowujemy podstawowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz informacje potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach.

Informacje te służą do:

• Rejestrowania preferencji użytkowników – przeglądanej zawartości i formatu przeglądania (użytkownik nie musi ustawiać preferencji przy każdej wizycie na stronie);

• Rejestrowania stron odwiedzanych przez użytkowników, co pozwala zebrać dane pomocne dla usprawnień wprowadzanych w treści i w sposobie nawigacji strony.

Jako użytkownik naszego serwisu możesz w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji naszemu serwisowi poprzez wykasowanie plików cookie zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez nasz serwis. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

Masz prawo do odmowy zapisywania i odczytywania plików „cookies” na Twoim urządzeniu (komputerze, laptopie, telefonie). Aby to zrobić musisz zaznaczyć odpowiednie ustawienia w opcjach przeglądarki internetowej, lub nie wyrazić zgody w przypadku, gdy aplikacja zawarta na serwisie internetowym zapyta Cię o to.

Skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez użytkownika stron internetowych lub dla wszystkich stron, może spowodować utratę pewnych funkcjonalności, które wymagają instalacji plików cookie. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookie uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookie na komputerze (patrz linki powyżej). Informacje na temat zarządzania plikami cookie można znaleźć na stronie (http:// www.allaboutcookies.org/manage-cookies/) lub (http://wszystkoociasteczkach.pl/).

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich. Przetwarzane dane zabezpieczamy za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Zmiany naszej polityki prywatności:

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany, Polityka Prywatności ukaże się na stronie z nową datą.

Umów się na wizytę